Algemene voorwaarden

Wij zijn: THE DOT FATHER BV,  met maatschappelijke zetel te Aarschotsesteenweg 75, 3110 Rotselaar, België, en ondernemingsnummer BE0765695828. 

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: stijn@thedotfather.be of op het telefoonnummer: +32 494 05 40 92.

 

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Aanbod:alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail. 
 2. Dienst: de diensten die wij, THE DOT FATHER, leveren.
 3. Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 
 4. Ingangsdatum:de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst. 
 5. Klant:De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 6. Overeenkomst:de overeenkomst aangegaan tussen jij als Klant en wij.  
 7. Producten: de producten die wij, THE DOT FATHER, verkopen.
 8. Schriftelijk:de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
 9. Websites: https://thedotfather.com/
 10. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze Algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online programma’s, workshops, trajecten, memberships, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing. 

 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. De Dienstverlener biedt de volgende Diensten aan:

 • Automatisatie van digitale processen;
 • Opzet en optimalisatie van digitale systemen;
 • Webdevelopment;
 • Cursussen zowel B2B als B2C;
 • Verkoop van tutorials m.b.t. automatisatie en systeem optimalisatie;

De Dienstverlener doet steeds een Aanbod via de Website, in combinatie met een persoonlijke offerte die wordt opgemaakt.  De prijzen staan steeds vermeld op de offerte. De prijzen worden uitgedrukt in euro, en worden steeds berekend op basis van de respectievelijke tijd die aan de uitvoering van de onderscheiden dienst(fas)en zal gespendeerd worden. Er wordt BTW aangerekend. De initieel vermelde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij de Klant een consument is. Doch onderaan, bij de totaalsom, krijgt de Klant steeds het bedrag inclusief BTW te zien.

3.2. Ingeval van een Dienst waarbij met een offerte wordt gewerkt, zal na aanvraag de offerte met het concrete Aanbod (en de exacte aanbodprijs) worden opgemaakt en online kunnen worden ondertekend, via het programma Moneybird. Via dit programma heeft de Klant de mogelijkheid om optionele fases aan- of af te vinken, om zodoende een offerte te bekomen die geheel is aangepast naar de noden van de Klant.

Dit Aanbod blijft 20 dagen geldig. Is de offerte tegen de vervaldatum niet expliciet aanvaard noch afgewezen, wordt deze als aanvaard beschouwd. Het Aanbod wordt ook als aanvaard beschouwd als dit kon worden afgeleid, zoals bijvoorbeeld wanneer de Klant meewerkt aan de uitvoering van de Dienst.

3.3. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant het aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende Aanbod. 

3.4. De Dienstverlener kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.5. Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een Dienst of Product gaat de Klant ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht zodra er is uitgevoerd (indien dit van toepassing zou zijn).  

Diensten of Producten die via de Website worden aangekocht, dienen onmiddellijk en via de Website te worden betaald. Voor Diensten of Producten die niet meteen via de Website kunnen worden aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. 

Artikel 5 – Vergoeding:

5.1. Algemeen

5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst of het gekozen Product, en staan steeds vermeld op de offerte. De prijzen worden uitgedrukt in euro, en worden steeds berekend op basis van de respectievelijke tijd die aan de uitvoering van de onderscheiden dienst(fas)en zal gespendeerd worden. De initieel vermelde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij de Klant een consument is. Doch onderaan, bij de totaalsom, krijgt de Klant steeds het bedrag inclusief BTW te zien.

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Producten/Diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant. Hieronder vallen onder meer, doch niet limitatief, extra automatisties of systeem implementaties/optimalisaties die niet in de offerte vermeld stonden, eventuele licentie kosten voor applicaties/tools, of eventuele extra overige werken die niet in de offerte vermeld stonden. De extra werken/kosten worden in regie aangerekend aan het aangenomen uurtarief op die moment, tenzij er een aparte offerte werd opgemaakt voor de extra werken.

5.1.2. Diensten of Producten die via de Website worden aangekocht, dienen onmiddellijk en via de Website te worden betaald. Voor Diensten of Producten die niet meteen via de Website kunnen worden aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen.


5.2. Facturatie en betaling

5.2.1. De Klant ontvangt een eerste voorschotfactuur voordat de Dienstverlener start met de uitvoering van de werken. Bij afronding van de werken volgt de factuur voor het resterende bedrag.

De factuur dient te worden betaald binnen de 14 dagen. 

5.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, wordt een herinnering gestuurd via Moneybird. Deze herinnering verloopt na 10 dagen.

Na deze termijn volgt een tweede herinnering. Deze herinnering verloopt na 5 dagen.

Na deze termijn volgt een derde herinnering. Blijft betaling alsnog uit binnen 5 dagen, zal de Dienstverlener de vordering innen via een incassobureau en de wettelijke incassokosten in rekening brengen. Hierbovenop kunnen verwijlinteresten gevorderd worden vanaf de vervaldag van de factuur van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst 

6.1. Bij aanschaf van de Dienst gaat de Klant ermee akkoord dat het gehele project dient te worden betaald.

Evenwel is het mogelijk om de verdere uitvoering van de Overeenkomst te annuleren, maar dit kan dan slechts slaan op de fasen van de Dienstverlening waarvoor nog niet is betaald. Wanneer een voorschot is betaald voor een bepaalde fase, zullen die uren geleverd worden en deze kunnen niet worden terugbetaald. Dit staat er niet aan in de weg dat de Dienstverlener gerechtigd is op een eventuele bijkomende schadevergoeding, ingeval dat de annulering zulke schade met zich meebrengt (bv. winstderving door verschuiven plannen van andere Klanten).

6.2. De Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar Diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet.

 

Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst en vertantwoordelijkheden Klant

7.1. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt na bestelling en betaling van het toepasselijke voorschot.

7.2. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen. 

7.3. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

7.4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

7.5. Er zijn feedbackrondes voorzien waarin de Klant de uitvoering van de fases kan goedkeuren en akkoord kan geven voor het starten met de uitvoering van de volgende fase. Na dit akkoord wordt de voorgaande fase als finaal gezien. De Klant kan hierop geen aanmerkingen meer maken.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

8.1. Algemeen

8.1.1. De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. 

8.1.2. De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze Overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 


8.2. Overmacht

8.2.1. De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Onder overmacht worden onder meer verstaan problemen met de Website (technische, hacking,…), ziekte of ander belet binnen het team, ook eventueel o.w.v. privésituaties. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de Dienstverlener alsnog aan diens contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.


8.3.
Relaties met derden

8.3.1. Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.


8.4.
Contractuele tekortkomingen

8.4.1. Indien bij het uitvoeren van de Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan de Klant haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

8.4.2. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst (uitgezonderd schade ten gevolge van een opzettelijke fout of van niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de Overeenkomst).


8.5.
Eigen verantwoordelijkheid klant

8.5.1. De Dienstverlener staat de Klant bij. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de Klant zelf maakt i.v.m. zijn/haar zaak.